loader image

Vonk Marketing

vonk

+32 496 99 70 00
kenn@vonkmarketing.be

Algemene voorwaarden

1. Facturen dienen betaald te worden via overschrijving op naam Vonk Marketing BV en rekeningnummer BE77 0689 4068 8142 (Belfius / GKCCBEBB).

2. Betaaltermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.

3. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand.

4. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur. Bij niet-naleving van de verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant op dezelfde wijze verschuldigd.

5. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

6. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper/aannemer bevoegd.